Compositioun vum Comité

Prësident

GLIEDNER Gilbert 

Sekretär

NEU Jos

Tresorier

WILMES Henri

Memberen

HANSEN Benn

KRIEGER Alex

MANGEN Roger

PIRSCH Jean *

(* Prësident vum Comité de Coordination Centenaire CMS / Cinquantenaire MR ; cooptéierte Member vum Comité CMS)

Stand: 22.03.2015 (Generalversammlung)